آرسین شاهزاده مامان و باباش

95/3/3

اولین باری که من و بابا صدای قلبتو شنیدیم ضربان قلبت 157 تا بود و 8 هفته و 3 روزت بود
21 خرداد 1396

95/2/7

روزی که آزمایش دادم و فمیدم خدا یه کوچولوی نازنین به ما داره میده عزیزم دوستت داریم ...
21 خرداد 1396